Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NOUS Recruitment

Inleiding

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door NOUS Recruitment. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen NOUS Recruitment en haar opdrachtgevers. Indien en voor zover NOUS Recruitment één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen NOUS Recruitment en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen NOUS Recruitment en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door NOUS Recruitment zijn aanvaard.

Artikel 1        Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door NOUS Recruitment de opdracht wordt aangegaan.
Opdrachtnemer: NOUS Recruitment.
Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en NOUS Recruitment op grond waarvan NOUS Recruitment werving- en selectiewerkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever.
Opdrachtbevestiging: het door NOUS Recruitment aan de Opdrachtgever te versturen document, waardoor de opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, de fee(s), onkosten en de betalingswijze.
Kandidaat: degene die betrokken wordt in werving- en selectiewerkzaamheden van NOUS Recruitment ten behoeve van de Opdrachtgever.
Fee: de door de Opdrachtgever aan NOUS Recruitment verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Artikel 2        Non-discriminatie en geheimhouding

 1. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving- en selectiewerkzaamheden van NOUS Recruitment, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.
 2. NOUS Recruitment zal al hetgeen haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is geheimhouden. NOUS Recruitment zal geen informatie verstrekken, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat die onjuist en/of misleidend is.

Artikel 3        Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan NOUS Recruitment.
 2. Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door NOUS Recruitment zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat NOUS Recruitment de mededeling van de Opdrachtgever onweersproken laat dat deze de Algemene Voorwaarden van NOUS Recruitment niet aanvaardt en/of andere Algemene Voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 4        Totstandkoming van de opdracht

 1. Alle door NOUS Recruitment verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij NOUS Recruitment, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden NOUS Recruitment slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat NOUS Recruitment deze schriftelijk / digitaal heeft geaccepteerd dan wel op het moment dat NOUS Recruitment feitelijk begint met de uitvoering.

Artikel 5        Looptijd en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt. Verlenging van de opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 2. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door de Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeen gekomen. In geval van tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever behoudt NOUS Recruitment zich het recht voor bij Opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging opgenomen fee plus daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging in de zin van dit lid wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel in de ruimste zin des woord.
 3. In alle gevallen eindigt de opdracht op het moment dat de Opdrachtgever voor zich en/of middels dan wel voor derden met een door NOUS Recruitment voorgedragen kandidaat een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat.
 4. Opdrachten tussen NOUS Recruitment en de Opdrachtgever kunnen ontbonden worden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop:
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
  • Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  • op de eigendommen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
  • Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
  • naar het oordeel van NOUS Recruitment inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.

Artikel 6        Uitvoering van de opdracht

 1. NOUS Recruitment zal de betreffende vacature van de Opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving dan wel in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastleggen. Hierin wordt bij voorkeur en voor zover mogelijk in ieder geval opgenomen: de inhoud van de functie, het gewenste profiel van de gezochte kandidaat op basis van kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat wordt geselecteerd.
 2. NOUS Recruitment zal zich ervoor inspannen op basis van de functiebeschrijving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, één of meer kandidaten voor te dragen.
 3. NOUS Recruitment staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Door aanvaarding van de opdracht neemt NOUS Recruitment een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 4. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. NOUS Recruitment aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
 5. NOUS Recruitment is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door de Opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt en NOUS Recruitment gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn.
 6. NOUS Recruitment gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn.
 7. NOUS Recruitment zal zich bij de beoordeling van kandidaten onpartijdig opstellen.
 8. NOUS Recruitment zal in het kader van de opdracht geen beloning in welke vorm dan ook aannemen van een ander dan de Opdrachtgever. NOUS Recruitment zal in geen geval activiteiten ontwikkelen op het gebied van tweezijdige bemiddeling.

Artikel 7        Fee en kosten

 1. De Opdrachtgever is de overeengekomen fee aan NOUS Recruitment ten minste verschuldigd zodra hij rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat.
 2. De fee bedraagt 25 % van het bruto jaarinkomen (inclusief vakantiegeld, exclusief overige bonussen) van de bemiddelde kandidaat.

Artikel 8        Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op de op de factuur vermelde rekening van NOUS Recruitment.
 2. De Opdrachtgever betaalt alle facturen zonder aftrek en schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
 3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat NOUS Recruitment tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de Opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
 4. Indien NOUS Recruitment overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is de Opdrachtgever gehouden NOUS Recruitment alle terzake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die NOUS Recruitment binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. In geval van incasso van de verschuldigde bedragen heeft NOUS Recruitment de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van de Opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 9        Benaderen personeel

 1. NOUS Recruitment zal zich gedurende de looptijd van de opdracht en gedurende een jaar na het eindigen daarvan ervan onthouden werknemer(s) van de Opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van die werknemer(s) zelf uitgaat en NOUS Recruitment hiervan een schriftelijke bevestiging van de werknemer(s) in haar bezit heeft.
 2. Indien Opdrachtgever en/of een aan haar gelieerde onderneming gedurende achttien maanden na het eindigen van de opdracht met een bij Opdrachtgever door NOUS Recruitment geïntroduceerde kandidaat rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat, leidt dit tot het onmiddellijk verschuldigd worden door Opdrachtgever aan NOUS Recruitment van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen fee.

Artikel 10      Aansprakelijkheid

NOUS Recruitment kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door NOUS Recruitment geïntroduceerde kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door NOUS Recruitment, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 11      Toepasselijk recht

 1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven